Programa de Acordeón Diatónico
Profesor: Pedro Pascual...........PROGRAMA de ACORDEÓN DIATÓNICO 1º CURSO.....................

A) HISTORIA DO INSTRUMENTO

§ Instrumentos antecesores.
§ Patente de Damian (1829).
§ Difusión na Península, Europa e América.
§ Evolución.
§ Importancia e desenrolo na música tradicional.

B) FILOSOFIA DO FUNCIONAMENTO

§ A lengüeta libre.
§ Mecanismo.
§ Distintas partes que ó conforman, función de cada unha.
§ Tipos de acordeón e instrumentos de lengüeta libre
:
   Cromático, diatónico, bandoneón, concertina, melodeón, etc.
§ Principias diferencias entre o acordeón diatónico e o resto dos acordeóns:

   Bisonoridade, tipo de teclado, lóxica da colocación das notas, etc.
§ Afinación das lengüetas (voces).

C) MANTEMENTO E COIDADO DO INSTRUMENTO
D) TECNICA ELEMENTAL

§ Colocación das mans. § Posición ó tocar.
§ Independencia entre as mans.
§ Dixitación.
§ Escalas fundamentais.
§ Emprego do fol.
§ Acordes elementais.
§ Arpexios dos mesmos.
§ Ornamentación elemental (mordentes e apoiaturas).
§ Acompañamento coa man esquerda.
§ Posibilidades melódicas e armónicas.
§ Familiarizarse coa lectura da tablatura e o pentagrama.
§ Emprego do botón do aire.

E) ESTILOS

§ O diatónico en Galicia: repertorio, difusión do instrumento, estudio do estilo de acordeonistas tradicionais.

F) XENEROS MUSICAIS

§ Muiñeira, jota, pasacorredoiras, mazurca, vals, fox-trot, …

G) COMBOS MUSICAIS

§ Versatilidade do instrumento convivindo xunto a outros.


...........PROGRAMA de ACORDEÓN DIATÓNICO 2º CURSO.....................

A) TECNICA AVANZADA

§ Dixitación.
§ Introducción a terceira ringleira.
§ Técnica abrir-pechar ou cruzar filas.
§ Escalas (ascendentes e descendentes).
§ Acordes e posibilidades armónicas do diatónico.
   - Acordes mayores, menores: función que desenrolan dentro da peza musical (tónica, dominante, subdominante).
   - Series de acordes.
   - Nocións fundamentáis de armonía.
§ Arpegios.
§ Ornamentación:
   - Mordentes (duas e tres notas).
   - Apoiatura.
   - Batidas.
   - Trinos.
   - Tresiños, Cuatresiños.
   - Grupetos, …
§ Armonización horizontal: despregar melodías en intervalos paralelos.

B) ESTILOS

§ Galicia.
§ O diatónico fora de Galicia: Francia, Bretaña, Irlanda, …

C) XENEROS MUSICAIS

Ademais dos propios galegos citados no primeiro curso, xeneros foráneos cando sexa de interese.

D) COMBOS MUSICAIS


...........PROGRAMA de ACORDEÓN DIATÓNICO 3º CURSO.....................

A) TECNICA

§ Escalas (ascendentes e descendentes), escalas formadas sobre tres ringleiras.
§ Acordes:
   - Formación de cuatriadas.
   - Séptimas maiores e menores.
   - Disminuidos.
   - Aumentados.
   - Semidisminuidos, etc.
   - Series de acordes.
§ Arpexios nas tonalidades estudiadas.
§ Desenrolo da articulación (legato, stacato, …).
§ Recursos ornamentais co fol (vibrado, acentos, bellow-shake, …).

B) BAIXOS COMPOSTOS
C) ACHEGAMENTOS OS RITMOS AMALGAMA (7/8, 5/4, 11/8, …)
D) COMBOS MUSICAIS


...........PROGRAMA de ACORDEÓN DIATÓNICO 4º CURSO.....................

A) Adaptación das técnicas expresivas de outros instrumentos de lengüeta libre, por exemplo o bandoneón.
B) TECNICA

Consolidación da técnica aprendida ata agora.

C) ACHEGAMENTO A OUTROS ESTILOS FORA DA MUSICA POPULAR

Aspectos técnicos:

- Escalas pentáfonas, hexáfonas (orientais), por tonos enteiros, húngara, …
- Pequena introducción ós repertorios de swing, musette, standards, …

D) ARRANXO MUSICAL

Dada unha peza, facer un arranxo musical nos aspectos xa estudiados:

- Dixitación
- Armonía
- Voces
- Contrapunto
- Ritmo
- Acompañamento, etc.

E) COMBOS MUSICAIS


...........PROGRAMA de ACORDEÓN DIATÓNICO 5º CURSO.....................

A) PERFECCIONAMENTO DA TECNICA E A EXPRESIÓN
B) A ESCALA CROMÁTICA
C) INTRODUCCIÓN Á IMPROVISACIÓN
D) ESCALA DE BLUES
E) ACHEGAMENTO Á MÚSICA MODAL
F) COMBOS MUSICAIS