Programa de Canto
Profesora: Ugía Pedreira...........PROGRAMA GLOBAL de CANTO.....................

1. A VOZ HUMANA. Filoxénese e fisioloxía da voz. Relación voz-corpo e psique.

2. APARELLO FONADOR E MECANISMO XERADOR DA VOZ.

3. ENTOACIÓN. Exercitación. Notas tenidas, octavas, intervalos, fraseos.

4. CUALIDADES E CLASIFICACIÓN DAS VOZES.
REXISTROS E "PASAXE". Exercitación.

5. EMISIÓN DA VOZ.

5.1. Respiración. Tipos e exercitación.
5.2. Fonación. Exercitación.

5.3. Resonantes. Exercitación.

5.4. Exercitación en arpexios de distinta extensión combinados com escalas. Distintos intervalos.

6. TÉCNICA VOCAL.

ARTICULACIÓN E PRONÚNCIA. Consonantes e triángulo vocal. Acentos.
COLOCACIÓN E IMPOSTACIÓN. Ataque.

7. INTERPRETACIÓN.

7.1. Estilo. Rubato.
7.2. Abbellimenti. Picados, stacattos, trinos, mordentes, apoiaturas, vibratos, grupetos, filados.

7.3. Expresividade. Xusteza e mabeabilidade.

7.4. Canto individual ou en grupo.

8. HARMONÍA E POLIFONÍA.

9. REPERTORIO.

9.1. Análise. Da función. Da execución. Do texto literario. Do texto musical. Das mudanzas e transformacións.
9.2. Xéneros do canto popular.

   - Bailes cantados

   - Cantos de traballo.
     a) Os que acompañan ao ritmo.
     b) Sen relación entre o pulso melódico co ritmo de traballo.
   - Cantos de ritos e costumes (de casamento, entruido, cornetadas... )

   - Cantos narrativos

   - Cantos infantís

   - Cantos relixiosos

10. IMPROVISACIÓN.

10.1. Exploración de recursos vocais como medio expresivo.
10.2. Recreación e reelaboración musical.

   - dun texto oral ou escrito

   - con ou sen instrumentación

   - de forma individual ou en grupo.

10.3. Estratexias de repetición, emulación e desenvolvimento como recursos. Improvisación harmónica.

11. RESEÑA HISTÓRICA.

   - Etnomusicoloxia
   - Teoria. Práctica e audición.

   - Formas culturais do canto.

   - Música vocal europea. Gregoriano. O lied.

   - O belle canto.

   - Os coros galegos.

   - A nova canción galega.

   - Movimento folque galego e internacional.

   - Música con raízes doutros países.

...........PROGRAMA de CANTO 1º CURSO.....................

1. A VOZ HUMANA. Filoxénese e fisioloxía da voz. Relación voz-corpo e psique.

2. APARELLO FONADOR E MECANISMO XERADOR DA VOZ.

3. 1° de ENTOACIÓN. Exercitación. Notas tenidas, octavas, intervalos, fraseos.

4. CUALIDADES E CLASIFICACIÓN DAS VOZES.

5. 1° de EMISIÓN DA VOZ.

5.1. Respiración.
5.2. Fonación.
5.3. Resonantes.
5.4. Exercitación de arpexios de distinta extensión combinados con escalas.

6. 1° de TÉCNICA VOCAL.

Introducción á ARTICULACIÓN E PRONÚNCIA.
Introducción á COLOCACIÓN E IMPOSTACIÓN.

7. 1° de INTERPRETACIÓN.

Ornamentación tradicional.
Abbellimenti. Mordentes, vibrato.

8. REPERTORIO. Repertorio galego-português.

9. AUDICIÓNS. Material etnográfico, música tradicional galega, música folque galega e outras músicas con raíz.

...........PROGRAMA de CANTO 2º CURSO.....................

1. 2° de ENTOACIÓN

2. REXISTROS E "PASAXE". Exercitación.

3. 2° EMISIÓN DA VOZ.

3.1. Respiración.
3.2. Fonación.

3.3. Resonantes.

3.4. Exercitación en arpexios de distinta extensión combinados con escalas. Exercitación con repertorio especifíco.

4. 2° de TÉCNICA VOCAL.

4.1. Articulación e pronuncia.
4.2. Colocación e impostación.

4.3. Ataque.

5. 2° de INTERPRETACIÓN
5.1. Abellimenti. Trinos, apoiaturas.

5.2. 1° de Expresividade. Expresión corporal. Escenario: espacio, entrada-saída, posición, etc.

5.3. Canto individual versus canto en grupo.

6. INTRODUCCIÓN Á POLIFONÍA. Teoría e práctica.

7. REPERTORIO.
Repertorio galego-portugués tradicional e de autor.

Iniciación á composición de letra e música.

8. IMPROVISACIÓN. Iniciación á improvisación.

9. AUDICIÓNS.

...........PROGRAMA de CANTO 3º CURSO.....................

1. 3° ENTOACIÓN

2. 3° TÉCNICA VOCAL

3. 3° EMISIÓN DA VOZ

4. 3° INTERPRETACIÓN

   - Abbellimenti
   - Expresividade

   - Canto individual. Capacidades. Estrategias. Desenvolvimento da peza musical. Mabeabilidade instrumental.

   - Canto en grupo. Xusteza e mabeabilidade.

5. POLIFONÍA. Teoría e práctica.

6. 1° de REPERTORIO

6.1. Análise: da función. Da execución. Do texto literario. Do texto musical.
6.2. Xéneros do canto popular.
(iranse tratando sen programación temporal ao longo dos catro cursos segundo o nível de desenvolvimento da/o aluna/o)

   - Bailes cantados
   - Cantos de traballo.
     a) Os que acompañan ao ritmo.
     b) Sen relación entre o pulso melódico co ritmo de traballo.
   - Cantos de ritos e costumes (de casamento, entruido, cornetadas... )

   - Cantos narrativos

   - Cantos infantís

   - Cantos relixiosos

7. INTRODUCCIÓN ÁS FORMAS CULTURAIS DO CANTO

- O canto como actividade cultural.
- O canto gregoriano. O lied.